Storebrand-header

Storebrandbloggen

8. januar 2013

Nye regler for tjenestepensjon – for hvem?


Av: Bjørn Erik Sættem, informasjonssjef i Storebrand

Denne uken kom det nye forslag til pensjonsregler som berører alle arbeidstagere i private bedrifter. Det lønner seg å følge med - vi kan hjelpe deg. Slik blir du berørt.

Pensjonssystemet er i endring. Denne gangen har Banklovkommisjonen fremmet forslag om overgangsregler for de 300.000 arbeidstagerne i privat sektor med ytelsesordninger. Men også én million ansatte med innskuddspensjon kan bli berørt – som en følge av at innskuddsgrensene vil økes. Som ikke det er nok: Én million nordmenn med fripoliser blir også påvirket av forslagene.

Mange synes det er vanskelig å finne ut hvordan de blir berørt, og det forstår vi. Her forsøker vi å oppsummere de viktigste endringene.

Slik blir du berørt:

Du har ytelsespensjon i privat sektor:
Ytelsespensjon blir etter alle solemerker historie i løpet av en treårsperiode. Ny pensjonsopptjening vil etter hvert skje i en innskuddsordning eller i en et av de to nye "hybridordningene", som begge har mye til felles med dagens innskuddsordning. Det foreslås at allerede opptjent ytelsespensjon kan videreføres innenfor de nye tjenestepensjonsordningene. Pensjonsrettigheter som du har tjent opp er grunnlovsbeskyttet og endres ikke. Du vil etter hvert få mulighet til å gjøre investeringsvalg for det som er tjent opp i ytelsesordningen din.

Både dagens innskuddsordning og "hybridordningene" vil få vesentlig høyere maksimale innskuddssatser. Dette er viktig og positivt for de ansatte, siden høyere innskudd må til for å matche de gode ytelsesordningene.

Er du født i 1962 eller tidligere, åpnes det for at dagens ytelsespensjoner kan bli videreført, dersom din bedrift ønsker det. 

Overlevering: På bildet presenterer Banklov-
kommisjonens leder Erling Selvig sin
utredning for finansminister Sigbjørn
Johnsen. (Kilde: nett-TV på regjeringen.no.) 
Du har innskuddspensjon i privat sektor:
Du kan regne med at bedriften din vil beholde dagens innskuddsordning. En nyhet for deg er at forslaget innebærer at pensjonsinnbetalingene skjer fra første lønnskrone, i motsetning til i dag, der innbetalingene gjelder for lønn over 1 G (ca 82.000 kr). Det kan gi deg en noe høyere pensjonsinnbetaling enn i dag, og dermed også en noe høyere forventet pensjon.

Som nevnt over vil det åpnes for vesentlig høyere maksimale innskuddssatser. Det er imidlertid ingen selvfølge at din bedrift vil øke innskuddssatsen av den grunn. Dette kan bli tema i lønnsoppgjørene fremover. I denne bloggen kan du lese mer om fordeler og ulemper med å velge pensjon fremfor lønn. 

Et annet poeng er at du som innskuddspensjonskunde kan velge risiko i pensjonssparingen selv. Særlig unge personer bør ta et aktivt valg her, siden høyere aksjeandel vil kunne gi en høyere forventet pensjon.

PS: Storebrand lanserer nå en ny løsning som skal hjelpe deg med en fornuftig risiko på pensjonssparingen: Anbefalt Pensjon. Her setter vi sammen en pensjonsportefølje basert på din alder – og du vil dermed ha en fornuftig fordeling mellom aksjer/rentefond gjennom livet. Frem til 42 år settes aksjeandelen til 80 prosent, så trappes den gradvis ned til 20 prosent aksjer ved 66 år. Alle våre innskuddskunder og kunder med pensjonskapitalbevis kan nå velge denne enkle og smarte løsningen.  

Du jobber i offentlig sektor:
Nok en gang blir de generøse tjenestepensjonsordningene i stat og kommune holdt utenfor. Disse forblir som i dag ennå noen år. Det er ikke bestemt når det eventuelt vil skje endringer her – dette er en krevende politisk sak. 

Du har en fripolise fra tidligere arbeidsplass:
Fripoliser er en pensjonsrettighet du har fra en ytelsesordning fra tidligere arbeidsgiver. Du kan også ha fått en fripolise dersom din arbeidsgiver har endret pensjonsordningen for de ansatte. 

Fripoliser foreslås omgjort til pensjonsbevis når de nye reglene innføres. Mens fripolisekundene i dag mottar en årlig rentegaranti på pensjonsbeholdningen, foreslår Banklovkommisjonen at det er pensjonsytelsen på utbetalingstidspunktet som skal garanteres. Pensjonsbeholdningene skal være tilstrekkelige til å dekke forpliktelsene på utbetalingstidspunktet.

I løpet av 2013 vil det åpnes for at kundene selv kan bestemme hvordan pensjonskapitalen fra fripoliser investeres. Dette kan gi deg en høyere forventet pensjon, særlig for unge personer som har flere tiår igjen til pensjon. Også her vil Anbefalt Pensjon være blant valgmulighetene.

Når vil de nye reglene gjelde fra? Svar: 2014
Utredningen skal nå på offentlig høring, og forslaget kan bli endret etter høringsrunden. Lovforslaget vil vedtas i Stortinget i løpet av høsten 2013. Den nye tjenestepensjonsloven vil tidligst tre i kraft fra 1.1.2014, ble det sagt på gårsdagens pressekonferanse.

Les mer om forslaget fra Banklovkmmisjonen på storebrand.no

Vår pensjonsekspert deltok i nettmøte med Aftenpostens lesere i dag om dette temaet. Her kan du lese hva han svarte.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Kommenter gjerne blogginnleggene våre!